Non-Fictie SPH

Waarom veel geld uitgeven aan gedrukte studieboeken, wanneer u ook kunt downloaden?
In de 24 jaar dat ik als docent, cursusbouwer en auteur SPH werkzaam was, heb ik heel wat SPH relevante methodieken en methoden beschreven.
Veel is uitgegeven en meerdere malen herdrukt. Er is echter ook nog heel wat studiewaardig materiaal wat inmiddels niet meer herdrukt wordt.
Materiaal wat mijn inziens nog steeds SPH relevant is. Die stel ik graag binnenkort via
Downloads SPH ter beschikking.

De professionele inrichtingswerker (1991) uitgeverij Nelissen BV

Op het achterplat van het boek stond:

Goede hulpverlening of begeleiding aan mensen die moeten leven in (semi)residentiële instellingen vereist een specifieke deskundigheid van zowel degenen die de agogische arbeid verrrichten als van degenen die daartoe de juiste voorwaarden moeten scheppen. Die deskundigheid dient beroepsgebonden te zijn. Het gaat De Bree om de professionalisering van de inrichtingswerker en om de ontwikkeling van een eigen discipline. Er is namelijk geen andere discipline die, naast de functie en doelstelling van de instelling, een duidelijke maatstaf aangeeft om de kwaliteit en de aard van de directe begeleiding binnen de leefgroep aan te toetsen. De auteur zet de maatstaven neer die het beroepsmatig denken en handelen zouden moete sturen.

De auteur geeft in deel I theoretische en ethische uitgangspunten aan als maatstaven voor het beroepsmatig denken en handelen en als basis voor de beroepsmethodiek. In deel II is een aantal thema;s uitgewerkt die typerend zijn voor het beroep. In deel III tenslotte worden voor alle functies in het beroep geldende vaardigheden in trainingsprogramma’s aangereikt.

Het boek is geschreven voor de profilering van de deskundigheid van de inrichtingswerker als sociale-systeemanalist en voor de verdere ontwikkkeling van die deskundigheid. Het is zowel geschikt als leidraad voor beroepsrelevant HBO-onderwijs, zoals de HBO-IW en de pas ontstane HBO-SPH,  als voor inrichtingswerkers in de praktijk op alle niveaus. Doel van dit boek is om (aankomende) inrichtingswerkers en sociaal pedagogisch hulpverleners een duidelijk herkenbaar beroepsprofiel aan te bieden. Dat is belangrijk om de eerder genoemde beroepsgebondenheid van de werkers in de leefsituatie te helpen ontwikkelen. De aangereikte beroepsmatige maatstaven bevorderen dat zij ook onafhankelijk van de instelling waar zij werken, de kwaliteit van de door hen geboden hulpverlening zelf kunnen bewaken en verder ontwikkelen. Ook vanuit beleidsbepalende en leidinggevende functies.

Jaska de Bree is van 1973 tot 1986 in de residentiële hulpverlening werkzaam geweest. Vanaf 1986 tot heden is zij docente theorie en methoden SPH aan de Faculteit Sociaal Agogische Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam. Zij studeerde  HBO-IW en VO-IW in Amsterdam.

N.B. Het manuscript voor dit boek bestaat niet meer. Maar het volgende boek is de herziene 2e druk. Dit manuscript is wel bewaard gebleven en binnenkort via deze site te downloaden.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening – profilering van de specifieke deskundigheid- (1996 2e druk) uitgeverij Nelissen BV

Op het achterplat stond:

Dit boek is de herziene tweede druk van De professionele inrichtingswerker. Het doel is nog steeds het neerzetten van een duidelijk herkenbaar beroepsprofiel voor sociaal pedagogisched hulpverleners.

De auteur bakent in deze herziene versie duidelijk het beroepsdomein van de SPH-er af. Preventief werken door een nadrukkelijker contact met het persoonlijke sociale netwerk van de cliënt tot en met de nazorg in de eigen leefsituatie, zou nadrukkelijker in takenpakket en opleiding moeten worden opgenomen. Maar dan wel vanuit (semi)residentiële en niet vanuit ambulante voorzieningen.

De auteur geeft in deel I van het boek theoretische en etische uitgangspunten aan als maatstaven voor het beroepsmatig denken en handelen en als basis voor de beroepsmethodiek. In deel II is een aantal thema’s uitgewerkt dat typerend is voor het beroep. Deel III geeft voor alle functies in het beroep geldende vaardigheden aan.

De verdere tekst is hetzelfde als op het achterplat van De professionele inrichtingswerker

Kiezen voor SPH (1993 1e-1994 2e en 1997-3e druk) uitgeverij Nelissen BV

Op het achterplat stond:

Kiezen voor sociaal pedagogisch hulpverlenen geeft informatie over het beroep en het werken als hulpverlener die in en rond de leefsituatie van mensen werkt. Dat kan zowel in (semi)residentiële instellingen zijn, als in de thuissituatie.

De uitvoerige informatie maakt het mogelijk op een verantwoorde wijze een keuze voor het beroep en de opleiding te maken. Het boek is tevens bestemd voor de propedeuse van het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) als inleiidng op het beroep. De informatie is zodanig uitvoerig dat het ruim voldoende leerstof  bevat voor een inleiding in de sociaal pedagogische hulpverlening.

Vanuit het ministerie van onderwijs werden halverwege de jaren tachtig alle sectoren van het HBO-onderwijs aangezet tot nauwere samenwerking, het verzorgen van een beterer regionale spreiding van de verschillende sectoren en men moest grootschaliger gaan opereren. Zo ontstonden de Hogescholen. Door dit overheidsbeleid moest ook het HSAO worden gesaneerd. Dertien HBO-studierichtingen werden teruggebracht tot vijf. Een van die vijf studierichtingen heet nu sociaal pedagogische hulpverlening. Hierin zijn opgegaan de studierichtingen HBO-Inrichtingswerk, HBO-Jeugdwelzijnswerk en gedeeltelijk HBO-educatief/creatief werk. Met ingang van het studiejaar 1991/1992 startten 20 hogescholen met een HSAO-sector in de propedeuse gestart met de nieuwe studierichting sociaal pedagogische hulpverlening. Omdat deze ‘conversie-operatie’ nogal wat onderwijsinhoudelijke en beroepsprofileringsproblemen veroorzaakte, heeft de auteur in dit boek extra aandacht besteed aan de geschiedenis en vooral de huidige stand van zaken rond deze nieuwe studierichting. Zij probeert inzicht te geven in de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in de elerplannen van de verschillende opleidingen en SPH-relevante CAO’s.

Jaska de Bree is publiciste van (vak(literatuur en free-lance adviseur en trainer binnen (semi)residentiële settingen en opleidingen SPH. Zij is vijftien jaar in verschillende werksoorten en functies binnen de residentiële hulpverlening werkzaam geweest en was tien jaar docente methodiek IW/SPH aan de Hogeschool van Amsterdam en zijn voorgangers. Zij studeerde HBO-en VO-Inrichtingswerk in Amsterdam en is auteur van het boek ‘Sociaal pedagogische hulpverlening- profilering van de specifieke deskundigheid’en bijhorende docentenhandleiding.

.Serie ‘Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen.’uitgeverij SWP Amsterdam. (2000-2006)

Met de serie Competent Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen zet Jaska de Bree een beroepsmethodiek neer op zowel micro-(oriëntatie op- analyseren van de hulpvraag, uitvoeren en evalueren  van de geboden hulpverlening) , meso-(begeleiding, leiding geven, samenwerken in een team, organiseren, beleid initiëren en uitvoeren)als macroniveau (werken aan professionalisering en profilering van het beroep),vanuit de, voor de sociaal pedagogische hulpverlening, meest relevante theoretische en ethische elementen: het systeemtheoretische, muzisch-agogische-cognitiefgedragsmatige en normatief-ethische element.

Grondslagen SPH (2006, 2e druk)

In het boek ‘Grondslagen SPH ‘worden het beroepsbeeld, beroepsmethodiek in grote lijnen uiteengezet, en de basismethodiek in te trainen en te toetsen basiskwalificaties en bijhorende methoden.  Proeven van bekwaamheid aan het eind van ieder hoofdstuk geven de gelegenheid om de voortgang concreet te toetsen op zowel kennis als vaardighedenniveau. In dit boek zijn checklistst opgenomen die dienen om-zowel zelfstandig als met anderen in praktijk en opleiding- de stand van de basis-en beroepscompetentie te toetsen en te trainen. 

Gebruik voor verdere informatie en/of bestellen van dit boek  de volgende link:  www.swpbook.com

Hulpverlenen (2002)

Het boek ‘Hulpverlenen’ is de uitwerking van de beroepsmethodiek op micro-niveau. Dat wil zeggen: de hulpverleningscyclus oriënteren, analyseren, uitvoeren en evalueren, wordt door het beschrijven van methoden vanuit de systeemtheoretische-, muzisch-agogische-, cognitief-gedragsmatige en de normatief-ethische elementen  geconcretiseerd. Ook hier kan middels proeven van bekwaamheid de micro-competentie binnen de beroepsmethodiek worden getoetst en getraind.

Gebruik voor verdere informatie en/of bestellen van dit boek  de volgende link:  www.swpbook.com

Condities (2004)

Het boek ‘Condities’ is de uitwerking van de beroepsmethodiek op meso-en macroniveau. Dat wil zeggen dat de taakgebieden organisatie en professie door het beschrijven van methoden vanuit de systeemtheoretische-, muzisch-agogische-, cognitief-gedragsmatige en de normatief-ethische elementen  worden geconcretiseerd. Ook hier kan middels proeven van bekwaamheid de meso-en macro-competenties binnen de beroepsmethodiek worden getoetst en getraind.

 Gebruik voor verdere informatie en/of bestellen van dit boek  de volgende link:  www.swpbook.com